COSTE DEL AGUA

En el cost de l'aigua es reflecteixen tot el conjunt de processos i recursos necessaris per captar-la al medi natural, conduir-la a les estacions de tractament, transformar-la en aigua potable, analitzar la seva qualitat, distribuir-la a casa de l'abonat, conduir l'aigua utilitzada a les plantes depuradores, depurar-la i retornar-la al medi natural en el millor estat possible.

L'abonat paga un servei molt més que un producte

En mitjana, al Prat de Llobregat, una família destina 0,71 € al dia a la factura de l'aigua (en aquest preu s'inclouen totes les taxes i tributs) i es consumeixen uns 100 litres per persona i dia.

Si considerem una família de tres membres (que és la família promig a Catalunya segons les darreres dades estadístiques), amb un consum de 100 litres/persona i dia (consum sostenible), el cost diari del cicle integral de l'aigua repercutit en la factura d'Aigües del Prat és el següent:

Captació, tractament i distribució: 0,3380
Cànon de l'aigua (impost principalment ecològic): 0,1648
Clavegueram: 0,0000
Cost diari: 0,5028

El cost de les taxes i tributs aliens al cicle integral de l'aigua és el següent:

Taxa Metropolitana de tractament i deposició de residus municipals (TMTR): 0,1567
Impost sobre el valor afegit (IVA): 0,050
Cost diari: 0,2067

Si comparem l'aigua amb altres serveis de la llar (llum, gas, telèfon ...), veiem que el seu cost és molt econòmic. No la malbaratem.

Hagamos un buen uso (Archivo PDF)