calidadagua

L'aigua que arriba a les nostres llars és, majoritàriament, d'origen subterrani. Pots saber-ne més coses a l'apartat de gestió del sistema d'abastament.
Aquesta aigua, un cop tractada a les plantes d'osmosi i analitzada al laboratori es distribueix a la xarxa municipal d'abastament.
L'aplicació de moderns tractament d'osmosi per eliminar la salinitat i un control eficaç i constant de la qualitat fan que disposem d'una aigua de qualitat i saludable.

Quina duresa té?

La duresa de l'aigua ve determinada pel seu contingut o nivell de calci i magnesi. Com més alt és el nivell d'aquests components, més dura es considera l'aigua.

El contingut d'aquest components de l'aigua depèn de la seva procedència i del terreny per on hagi circulat.

Al Prat l'aigua té uns valors de duresa al voltant dels 25 graus francesos (ºF).

La duresa pot expressar-se en:
mg CaCO3 /l  o ppm de CaCO3: Mil•ligrams de carbonat càlcic (CaCO3) en un litre de aigua. Això equival a 1 ppm de CaCO3.
Grau alemany (Deutsche Härte, °dH): Equival a 17,8 mg de CaCO3 per litre d'aigua.
Grau americà: Equival a 17,2 mg de CaCO3 per litre d'aigua.
Grau francés (°fH): Equival a 10,0 mg de CaCO3 per litre d'aigua.
Grau anglès (°eH) o grau Clark: Equival a 14,3 mg de CaCO3 per litre d'aigua.

 

Classificació de la duresa de  l'aigua:

 

Composició de l'aigua del Prat:

 

Anàlisis completes:

(2022) (2023) Gener
(2021) (2022) Febrer
(2021) (2022) Març
(2021) (2022) Abril
(2021) (2022) Maig
(2021) (2022) Juny
(2021) (2022) Juliol
(2021) (2022) Agost
(2021) (2022) Setembre
(2021) (2022) Octubre
(2021) (2022) Novembre
(2021) (2022) Desembre

Anàlisis especials Annex I Apartat D RD140/2003:

(2017)
(2021) (2022) (2023) 1r Trimestre
(2021) (2022) 2n Trimestre
(2021) (2022) 3r Trimestre
(2021) 4t Trimestre

 

Normativa sobre la qualitat de l'aigua


La qualitat de l'aigua està regulada des de la Unió Europea per una normativa comunitària, la directiva 98/83/CE

Els criteris sanitaris que regulen la qualitat de l'aigua de consum humà al nostre país els marca el RD 140/2003 de 7 de Febrer i el RD 902/2018 de 20 de Juliol. L'aigua distribuïda per Aigües del Prat, S.A. acompleix els criteris sanitaris i de qualitat de l'aigua de consum humà establerts en el RD140/2003 i en el RD 902/2018 esmentats.

A l'efecte d'assegurar que l'aigua abastida per la nostra companyia acompleix amb els criteris i la normativa sanitària vigent, diàriament, el nostre laboratori efectua els controls analítics pertinents tant en l'aigua produïda en les nostres ETAP's com en l'aigua que prové de la connexió metropolitana.