PERFILCONTRATANTE

PERFIL DEL CONTRACTANT

La contractació de l'empresa ha d'assegurar una eficient utilització dels fons públics destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns, la contractació de serveis i altres tipus de contractes.

Aigües del Prat, SA forma part del sector públic definit a l'article 3 de Llei 9/2017, 8 de novembre de Contractes del Sector Públic  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902 , tenint la consideració de poder adjudicador que no te la condició d'Administració Pública.

L'empresa realitza els seus contractes d'acord a l'article 316 de l'esmentada llei, amb l'objectiu de garantir que totes les contractacions s'ajustin als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats.

El Perfil del contractant és el lloc on es troba el conjunt d'informació sobre l'activitat contractual , els anuncis, les licitacions, la documentació relativa a les mateixes, les adjudicacions i formalitzacions dels contractes.

Accés a Perfil del contractant

 

Informació relativa als contractes menors. (des del 9 de març de 2018)

L'article 63.4 de la Llei de Contractes del Sector Público disposa que la publicació d'aquests contractes s'haurà de realitzar almenys trimestralment. L'esmentada informació es troba publicada al perfil del contractant.

 

Altres contractes (fins el 8 de març de 2018)

Contractes no publicitats d'import inferior a 50.000 € segons el que s'estableix a l'article 191 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s' aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

2015 Novembre i Desembre
2016 Gener i Febrer
2016 Març i Abril
2016 Maig i Juny
2016 Juliol i Agost
2016 Setembre i Octubre
2016 Novembre i Desembre
2017 Gener i Febrer
2017 Març i Abril
2017 Maig i Juny
2017 Juliol i Agost
2017 Setembre i Octubre
2017 Novembre i Desembre
 

 

Instruccions Internes de contractació d'Aigües del Prat, SA

Vigents per a les licitacions publicades abans del 8 de març de 2018