Canal Intern

Eina de comunicació d’Aigües del Prat, SA per informar o denunciar, també de forma anònima, accions o omissions que puguin ser constitutives d´infraccions en els àmbits que es diuen al canal.

Els abonats al servei de subministrament d’aigua per a incidències o preguntes relacionades amb el contracte, les lectures, les factures, canvis de titularitat, consums excessius, canvis de domiciliació, etc. han de fer servir el formulari per a gestions d'abonats.

El canal intern d´informació, és un canal de comunicació totalment segur i confidencial amb l’objectiu d’informar o denunciar possibles casos  d´accions o omissions que puguin ser constitutives d’infraccions de l`àmbit de la UE, infraccions penals, infraccions administratives greus o molt greus o infraccions laborals en l´àmbit de la salut i la seguretat en el treball.

Les comunicacions es poden fer amb dades identificatives o bé de forma anònima, sense necessitat d’introduir les dades personals. Si es prefereix l’anonimat, és important que la persona que interposi la denúncia guardi el codi d’accés que es genera, ja que serà imprescindible per fer el seguiment posterior de la tramitació.

Amb l’anonimat, el canal de denúncies garanteix la confidencialitat absoluta en la tramitació de la denúncia.

Aquesta eina sorgeix de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, publicada el 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió i en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de Febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Fons Next Generation EU En cas de voler fer alguna aportació o denúncia relativa a la gestió dels Fons Next Generation EU, cal canalitzar-la a través d’aquesta plataforma.

Cliqueu aquí per utilitzar aquest canal

 TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

AIGÜES DEL PRAT, S.A. tractarà les dades personals incloses en les comunicacions que es rebin i quedin emparades per la Llei 2/2023,  com a responsable del tractament, amb la finalitat de poder gestionar-les i iniciar, si s'escau, el procediment d'investigació corresponent. La base jurídica del tractament serà el compliment d'una obligació legal, derivada de la Llei de referència. Si la comunicació conté dades de caràcter especial, la base jurídica serà l'interès públic essencial i altres previsions establertes a l'apartat 2 de l'art. 9.2. del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals.

Així mateix, s´informa que aquestes dades personals podran ser tractades i cedides pel personal autoritzat per a això únicament, quan resulti necessari per a l'adopció de mesures correctores a AIGÜES DEL PRAT, S.A. o per la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, si s'escau, procedeixin.

Finalment, es fa constar que en qualsevol moment la persona comunicant podrà sol·licitar al responsable del tractament, l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del seu document d'identitat al correu electrònic dpd@aiguesdelprat.cat. En cas de disconformitat amb el tractament de les seves dades, podrà presentar una reclamació davant l´Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

NO REPRESÀLIA

AIGÜES DEL PRAT, S.A. es compromet expressament, a no portar a terme actes constitutius de represàlia, incloses amenaces o temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació conforme al previst a la Llei 2/2023, i a aplicar mesures de protecció durant la tramitació d´un expedient, respecte de les persones afectades per una possible comunicació.

CANALS EXTERNS

Si bé sempre que sigui possible, l´ús del canal intern d’informació serà preferent, les comunicacions emparades per la Llei 2/2023 podran també remetre´s en el seu cas, a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant o a les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, al Ministeri Fiscal o a la Fiscalia Europea, segons sigui pertinent.