Funcions de l'empresa

Aigües del Prat, SA, és una empresa de capital íntegrament municipal constituïda per l'Ajuntament del Prat de Llobregat

La constitució de la Societat fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 3 de novembre de 1988, pel qual es va acordar canviar la forma de gestió del servei municipal d'aigua, en el sentit de gestionar-lo directament mitjançant la societat Aigües del Prat, SA.

D'acord amb els seus estatuts l'objecte social de la societat és el següent:

a) Servei públic de subministrament d'aigua potable, de sanejament i de depuració d'aigües residuals, consistent en la captació, regulació, conducció, depuració, l'emmagatzemat i la distribució el seu abocament.

b) L'execució d'obres i serveis en els àmbits de les infraestructures urbanes, l'abastament d'aigua, el sanejament i el medi ambient, així com la gestió i explotació, en el seu cas, de les esmentades obres i serveis.

c) Totes les operacions annexes que es refereixin al cicle de l'aprofitament de l'aigua, incloses les activitats i serveis d'assessorament i estudis en aquesta matèria.

d) Servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l'analítica d'aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l'aire, d'aliments, així com d'altres paràmetres sanitaris i mediambientals.

e) Així mateix, i d'acord amb la deguda previsió de les necessitats, tindrà per objecte planificar, projectar, executar, conservar i explotar les obres i instal·lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics i també les obres que se li encarreguin, així com portar la gestió i l'explotació de les esmentades obres i serveis.

f) La construcció i explotació d'instal·lacions de producció i distribució d'energies renovables incloses les activitats de serveis d'assessorament i estudis en aquesta matèria.