Auditoria Hidràulica

Auditoria d’eficiència hidràulica en els serveis d’abastament del Prat de Llobregat

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat el 22 de febrer de 2023 la Guia per a la realització d’auditories sobre l’eficiència hidràulica d’un servei d’abastament (Resolució ACC/596/2023, de 22 de febrer (DOGC núm. 8866, de 2.3.2023).

Amb aquesta auditoria es pretén crear un marc comú que faciliti l’elaboració d’estadístiques globals que, al seu torn, permeti a les empreses valorar quantitativament i qualitativament la seva eficiència hídrica de l’abastament i comparar el seu acompliment amb altres gestors d’abastament.

Per tal d'ajudar en la interpretació dels resultats del balanç, s'han seleccionat una sèrie d'indicadors d'acompliment, adaptats dels proposats per l'Associació Internacional d'Abastaments d'Aigua (IWA). Aquests indicadors permeten descriure l’estat del servei d’abastament en diversos àmbits i qualificar el nivell de pèrdues.

En aquesta pàgina es mostra el resultat de l’auditoria d’eficiència hidràulica per l’any 2022 al Prat de Llobregat.

Dades de l’auditoria hidràulica del 2022 al Prat de Llobregat:

Balanç hídric 2022

Indicadors 2022 per a la gestió de fuites

 

Pèrdues reals

És el volum d’aigua perdut per fuites o trencaments.

Indicador Valor
F1 – Pèrdues reals per escomesa (L/escomesa/dia) 174,0
F2 – Pèrdues reals per longitud (L/Km/dia) 5.140,2
F3 – Pèrdues reals per metre de columna de pressió mínima garantida (L/escomesa/dia/mca) 5,8
F4 – Índex estructural de fuites (adimensional) 3,83

Pèrdues aparents o comercials

Pèrdues per errors en els comptadors i/o fraus d’aigua

Indicador Valor
F5 – Pèrdues aparents o comercials per escomesa (L/escomesa/dia) 60,4
F6 – Pèrdues aparents o comercials expressades com a % del consum autoritzat 3,2%

Aigua no facturada

Aigua que es consumeix de forma autoritzada i no es factura

Indicador Valor
F7 – Aigua no facturada expressada com un % del volum total d'entrada 11,2%
F8 – Aigua no factura per escomesa (L/escomesa/dia) 237,2

Aigua no registrada

Volum d’aigua no mesurada pels comptadors (% respecte el volum total distribuït)

Indicador Valor
F9- Aigua no registrada expressada com un % del volum total d'entrada 11,2%

Avaries

Nombre d’avaries en funció de diferents elements de la xarxa d’abastament

Indicador Valor
F10 – Avaries a la xarxa (Núm./100 Km/any) 34,0
F11 – Avaries en escomeses (Núm./1000 escomeses/any) 4,0
F12 – Reparacions per Control actiu de fuites (Núm./100 Km/any) 2,7

 

Indicador per a la gestió de la pressió

Formulari sobre la fiabilitat de les dades de l'auditoria