datoseconomicos

PRESSUPOST

El pressupost és el document que aprova anualment la Junta General de la Societat i que estableix una situació d'equilibri entre el que es preveu ingressar i el que es podrà gastar.

 

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

 

COMPTES ANUALS

Aigües del Prat, SA de conformitat a la legislació de caràcter mercantil elabora els comptes anuals. Aquests comptes comprenen, el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis al patrimoni net, l'estat de flux d'efectiu i la memòria. Aquests documents són redactats amb claredat per a mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat.

 

INFORMES D'AUDITORÍA

Els comptes de la societat estan sotmesos a fiscalització per part d'un auditor de comptes i de la Intervenció municipal. També poden fiscalitzar els comptes la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Cuentas.

 

INFORMACIÓ PERÍODE MITJA DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

 

INDICADORS FINANCERS

Els indicadors i financers són uns índexs numèrics considerats rellevants per a descriure objectivament el perfil econòmic i de gestió de la Societat.