ampliaciotrams

La factura de l'aigua es calcula per trams de consums. Pel càlcul dels trams es pren una unitat de convivència bàsica de 3 persones.
 
Quan en un habitatge hi conviuen 4 persones o més, es pot sol•licitar una ampliació de trams per tal d'adaptar la factura al nombre de persones reals de la vivenda i d'aquesta forma bonificar una part del consum i del cànon de l'aigua.
 
Un altre col•lectiu que pot sol•licitar la bonificació són les unitats de convivència amb persones amb un grau de disminució superior al 75% o amb un nivell III de dependència reconegut per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, de forma que cada persona amb aquesta disminució computa com a dues a efectes de l'ampliació de trams.
 
 

¿En què consisteix l'ampliació de trams del consum?

 

  • 1er tram del consum: S'amplia en 1 m3 mensuals per cada persona que passa de 3.
  • 2on tram del consum: S'amplia e 2 m3 mensuals per cada persona que passa de 3.
  • 3er tram del consum: S'amplia e 2 m3 mensuals per cada persona que passa de 3.
  • 4art tram del consum: S'amplia en 1 m3 mensuals per cada persona que passa de 3.
  • 5è tram del consum: S'amplia en 4 m3 mensuals per cada persona que passa de 3.
 
A continuació es mostra un exemple del càlculs dels trams en funció del nombre de persones de la vivenda:
 
 
Més informació sobre l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua al web de l'Agencia Catalana del Agua.
 
 

¿Com es pot sol·licitar la bonificació?

 

  • En la web de l'Agencia Catalana del Agua.
  • A qualsevol de les oficines presencials de l'ACA. Pots consultar les adreces de les oficines d'atenció a la ciutadania al web de l'ACA (oficinas) o trucant al 012 (telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya). L'horari d'atenció de les oficines és de dilluns a divendres de 9 a 14h.
  • A l'oficina d'Aigües del Prat.
 
 

Documentació que cal presentar

 

  • Formulari de sol•licitud signat pel titular del contracte del subministrament d'aigua.
  • Full de convivència (document on consten totes les persones empadronades a la vivenda, es pot sol•licitar a l'Ajuntament del Prat de Llobregat). Cal que el titular del subministrament estigui empadronat en la vivenda.