Suports Crisi Covid-19 Domèstic

Dirigides a persones físiques que l'adreça del subministrament constitueixi el seu domicili habitual.

Amb motiu de facilitar poder-se acollir a aquestes mesures, Aigües del Prat facilitarà els canvis de nom del contracte, sempre i quan es disposi del títol legal de l'ocupació de l'habitatge.

Consisteixen en: 

  1. Posposar les dates de pagament de les factures generades. Les factures emeses durant l'estat d'alarma, es podran abonar en el termini de 30 dies una vegada finalitzat l'estat d'alarma.

  1. Facilitar l'ajornament del pagament de les factures, fins a un període màxim de 6 mesos, sense l'aplicació d'interessos ni altres despeses. Ho poden demanar per telèfon o bé a l'adreça de correu electrònic info@aiguesdelprat.cat.

  2. Prorrogar la vigència de les tarifes socials.

Informar que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat per aplicar en una propera factura bimestral:

  • Una bonificació del 50% del cànon de l'aigua. Bonificació que Aigües del Prat SA l'aplicarà d'ofici a tots els abonats domèstics.

  • Un tipus de gravamen del 0% del cànon de l'aigua per a tot el consum de les persones que tinguin aprovada la tarifa social.

Es recorda: 

1.-Noves peticions de tarifa social.

Les persones i famílies que no superin determinat llindar d'ingressos i siguin titulars del contracte de subministrament d'aigua de l'habitatge on estan empadronades, poden tramitar la tarifa social del cànon, del subministrament d'aigua i de la taxa metropolitana de tractament i disposició final de residus municipals, clicant a l'enllaç següent.

No cal adjuntar cap documentació, llevat les persones que l'hagin de demanar perquè disposen d'un informe de vulnerabilitat econòmica o de la Llei 24/2015.

Si no es disposa de l'informe i es reuneixen els requisits per tal li sigui emès, es pot demanar a través de la web de l'Ajuntament del Prat: www.elprat.cat, apartat Atenció Ciutadana/Oficina virtual/Tràmits/Energia/Estudi informe RER, Llei 24/2015.

El o la sol·licitant s'ha d'identificar de forma digital. Entre d'altres medis ho poden fer amb l'idCAT mòbil, que es pot obtenir per internet, tenint a mà la targeta de CatSalut.

 

Més informació sobre ajuts socials.

 

2.- Noves peticions de tramitacions d'ampliació de trams a la factura de l'aigua.

Es pot demanar a l'enllaç següent de l'ACA.

Ho ha de demanar el o la titular del contracte de subministrament, on ha d'estar empadronada i disposar de l'idCAT mòbil per a fer la tramitació electrònica.