El  ban municipal relatiu a mesures preventives i organitzatives amb motiu del virus COVID-19 suspèn les obres públiques i els treballs de manteniment a la ciutat del Prat de Llobregat durant el període de vigència de la declaració d'alarma, sens perjudici que continuïn aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les condicions de seguretat de persones i béns. De forma excepcional, s'autoritza la continuïtat d'aquelles obres públiques que es considerin essencials quan la seva suspensió comporti  perjudici.

Aigües del Prat realitzarà obres a la via pública  només en casos d'avaries i actuacions  imprescindibles per garantir el subministrament d'aigua.

https://www.elprat.cat/sites/default/files/documentos_descargables/bancovid.pdf