1. En relació a la normativa i a les tarifes dels diferents serveis que figuren reflectides en aquesta pàgina electrònica, cal tenir present que en cas de discrepància prevaldran les versions publicades en els respectius diaris oficials.
  2. La Llei de serveis de la societat de la informació estableix el marc jurídic i normatiu que garanteix als prestadors i als usuaris de serveis la confiança i la seguretat necessàries per utilitzar mitjans electrònics.

Les dades personals que es puguin rebre per aquest mitjà seran tractades d'acord al que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

 

Avís Legal

Titular: AIGÜES DEL PRAT, S.A.
Raó social: Plaça de l'Aigua, núm. 1
Tel. 934 793 535
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
c/e: info@aiguesdelprat.cat
Dades registrals:

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 27.211, foli 11, full B115786

NIF:

A-58623406